Yükleniyor...

KVKK Başvuru Formu

► KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

► 6698 SAYILI YASA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA

► KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

► KVKK BAŞVURU FORMU

 


FAVORİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KVKK BAŞVURU FORMU İLE İLGİLİ BİLGİLER

BAŞVURU FORMU: İlgili kişilerin kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silme ve yok etme gibi işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmesini sağlayacağı belgedir.

ŞİRKET: Veri sorumlusuFAVORİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’dir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVKK m.11 uyarınca;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ:6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvuru yöntemlerini 10 Mart 2018’de 30356 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği”’nde ifade etmektedir. Bu Tebliğin 5.maddesi şu şekildedir;

MADDE 5 – (1) İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

 

(2) Başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

(4) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Buna göre;

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği dikkate alınarak İlgili Kişiler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili kişiler, aşağıda yer alan “KVKK BAŞVURU FORMU”’nu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

  • Bu forma atacağı el yazısı imzası ile,  Fevzi Çakmak Mah. Kılıç Reis Sok. No:1/6 Pendik/İstanbuladresine yapacağı şahsi başvuru ile, veya
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan bir e-posta adresini kullanmak suretiylekvkkbilgi@favorigida.comadresine bir e-posta göndererek,veya
  • Şahsi Kayıtlı e-Posta (KEP) adresini kullanarak, Şirketin KEP adresine “ favorigida@hs06.kep.tr”bir e-posta göndererek, veya
  • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla, veya
  • noter marifetiylebaşvuruda bulunabilir.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Şirkete iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişiye yansıtılacaktır. Ancak başvurunun Şirket hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” ‘ne göre ;

• On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti,

• Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde ücret talep edilecektir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirket tarafından duyurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVKK BAŞVURU FORMU

 

İlgili Kişiİletişim Bilgileri:

İsim:

 

Soy isim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

Fax: Numarası

(Varsa)

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres:

 

 

 

 

  • Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz(varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerinizi işbu başvuru formuna ekleyiniz):

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

İşbu başvuru formu, ŞİRKET  (VERİ SORUMLUSU) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, ŞİRKET tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ŞİRKET ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi           :

İmza                        :

 

 

FAVORİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş KVKK BAŞVURU FORMU İLE İLGİLİ BİLGİLERİ İÇEREN FORMU WORD (.DOC) HALİNDE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ